Vedtægter

Vedtægter

Vedtægt for

Randers Rottweilerklub

(lokalforeningen er tilsluttet Rottweilerklubben Danmark)

(Gældende fra 1. marts 2004)

 

KAPITEL 1

NAVN OG FORMÅL

1        Navn og hjemsted

1.1      Foreningens navn er Randers Rottweilerklub. Hjemsted og værneting er Randers Kommune.

2        Organisation

2.1      Randers Rottweilerklub er en lokalforening under Rottweilerklubben Danmark og er op­bygget med generalforsamling, bestyrelse og medlemmer.

2.2      Forholdet mellem Randers Rottweilerklub og Rottweilerklubben Danmark reguleres i en samarbejdsaftale parterne imellem.

3        Foreningens formål

3.1      Det er Randers Rottweilerklubs formål i samarbejde med Rottweilerklubben Dan­mark at varetage interessen for rottweileren med hensyn til opdragelse, træning og anvendelse i øvrigt samt at ar­bejde for stadig bedring af rottweileren som brugshund, herunder gennem avl på mentalt og fysisk sunde hun­de under behørigt hensyn til den til enhver tid gældende FCI-standard.

3.2      Foreningens aktiviteter foregår i et forpligtende foreningsfællesskab for herved at styrke medlemmernes mo­ti­va­ti­on og evne til at tage ansvar for eget liv og til at deltage engageret i samfundslivet, herunder også at arbejde ak­tivt for at øge samfundets forståelse og respekt for det værdifulde samspil mellem hund og menneske.

 

KAPITEL 2

MEDLEMMER OG KONTINGENT

5        Medlemmer

5.1      Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål, og som betaler kontingent.

5.2      Medlemskab i en lokalforening under Rottweilerklubben Danmark er betinget af samtidigt medlemskab af lands­foreningen i forhold til forsikring af klubbens instruktører.

5.3      Medlemskab af mere end én lokalforening under Rottweilerklubben Danmark er ikke muligt.

5.4      Rottweilerklubben Danmark er kontingentfri medlem, dog uden stemmeret, og kan lade sig repræsentere på ge­ne­ralforsamlingen, møder og arrangementer.

5.5      Valgbare og stemmeberettigede i foreningens anliggender er samtlige medlemmer, der ikke er i kon­tin­gent­restance og ikke er specifikt undtaget ifølge nærværende love. Jf. dog 17.2 om valgbarhed til bestyrelsen.

6        Kontingent

6.1      Kontingent til Randers Rottweilerklub opdeles i grundkontingent og et eller flere e­ven­tuelle ekstrakontingenter.

6.2      Grundkontingentet, der betales af alle foreningens medlemmer, fastsættes i forhandling mellem Rott­wei­ler­klub­ben Danmark og Randers Rottweilerklub og skal efterfølgende godkendes af ge­ne­ral­for­samlingen.

Grundkontingentet erlægges forud for et år ad gangen og opkræves sammen med kontingentet til Rott­wei­ler­klub­ben Danmark, der fastsætter opkrævnings­formen og forestår opkrævningen.

For nye medlemmer beregnes første medlemsperiode fra og med indbetalingsdatoen til og med efterfølgende 12 he­le kalendermåneder.

6.3      Grundkontingentet overføres ubeskåret, eventuelt bortset fra fradrag for et omkostningsbestemt op­kræv­nings­ge­byr fra Rottweilerklubben Danmark til Randers Rottweilerklub. Nærmere regler og pro­cedurer fastsættes i samarbejdsaftalen.

Ekstrakontingenter opkræves separat efter nærmere regler, vedtaget på generalforsamlingen.

6.4      Rottweilerklubben Danmark kan fastsætte indmeldelses- og restancegebyrer for den fælles kon­tin­gent­op­kræv­ning.

Er kontingent og eventuelle gebyrer ikke indbetalt inden den nye kontingentperiodes start, medfører dette slet­ning af medlemskabet. Manglende modtagelse af opkrævning annullerer ikke bestemmelsen om sletning.

6.5      Medlemmer, der er fyldt 67 år, har efter anmodning krav på at betale halvt kontingent. Det er dog en betingelse,at de har været medlem af Rottweilerklubben Danmark de foregående 5 år uden afbrydelse.

7        Udmeldelse

7.1      Udmeldelse af lokalforeningen eller overflytning til anden lokalforening under Rottweilerklubben Danmark sker til udløbet af en kontingentperiode og skal meddeles skriftligt til Rottweilerklubben Danmarks med­lems­re­gis­ter­fø­rer.

 

KAPITEL 3

LEDELSE OG REGNSKAB

8        Bestyrelsen

8.1      Foreningen ledes af en bestyrelse på tre/fem medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for en toårig periode.På valg er i lige årstal to/tre medlemmer og i ulige årstal en/to medlemmer.

8.2      Som suppleanter vælges de to, der i stemmetal kommer umiddelbart efter de valgte.

8.3      Indtræder en suppleant ved et bestyrelsesmedlems afgang, overtager suppleanten bestyrelsesmedlemmets re­ste­ren­de valgperiode. Suppleanter indtræder i rækkefølge efter stemmeflertal. Ved stemmelighed efter lodtrækning.

8.4      Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Randers Rottweilerklub tegnes af formand og kasserer. Herudover fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden, herunder hvem der skal befuldmægtiges til at disponere over foreningens midler.

9        Bestyrelsens arbejde

9.1      Bestyrelsen arbejder under ansvar over for foreningens medlemmer og i overensstemmelse med foreningens for­mål.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ledelse og drift og træffer afgørelse i alle sager, der ikke udtrykkeligt er hen­lagt til generalforsamlingen.

9.2      Der skal over bestyrelsesmøderne føres et referat, der underskrives af samtlige deltagende be­sty­rel­ses­med­lem­mer.

9.3      Formanden fastsætter tid og sted for bestyrelsesmødernes afholdelse. Formanden, eller en i enighed valgt ord­fø­rer, leder bestyrelsesmøderne. Et flertal af bestyrelsen kan forlange et bestyrelsesmøde afholdt tidligst to og se­nest fire uger efter formandens modtagelse af begæringen.

9.4      Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmer er til stede.

9.5      Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved absolut stemmeflerhed.

9.6      Bestyrelsen repræsenterer Randers Rottweilerklub på Rottweilerklubben Danmarks ge­neralforsamling.

10      Regnskab

10.1    Foreningens regnskab følger kalenderåret.

10.2    En revisor, jf. § 15.3, en beslutningsdygtig bestyrelse kan når som helst fo­re­ta­ge revision og kasseopgørelse.

10.3    Til den ordinære generalforsamling forelægger bestyrelsen budget for det kommende regnskabsår.

10.4    Foreningens årsregnskab revideres af foreningens revisor og offentliggøres for foreningens medlemmer senest 2 u­ger inden den ordinære generalforsamling.

10.5    Kun foreningens bestyrelse kan forpligte Randers Rottweilerklub over for en tredje part.

 

KAPITEL 4

GENERALFORSAMLING OG VALG

11      Ordinær generalforsamling

11.1    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte med­lem­mer.

11.2    Ordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens indkaldelse en gang årligt i løbet af marts måned.

12      Indkaldelse

12.1    Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 6 ugers varsel, i Rottweilerklubben Dan­marks medlemsblad, eller ved skriftlig indkaldelse direkte til hvert enkelt med­lem.

13      Forslag

13.1    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest 4 u­ger inden generalforsamlingen. Medlemmerne skal forud herfor gøres opmærksom på dette i indkaldelsen til ge­neralforsamlingen.

13.2    (udgået)

13.3    Rettidigt modtagne forslag skal med eller uden bestyrelsens kommentarer eller eventuelle ændringsforslag eller sup­plerende forslag offentliggøres for medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen, i Rott­wei­ler­klub­ben Danmarks medlemsblad, eller ved opslag i klubhuset og offentliggørelse på klubbens hjemmeside.

14      Dagsorden

14.1    Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum omfatte følgende:

  • 1) Valg af dirigent.
  • 2) Valg af minimum 2 stemmetællere.
  • 3) Protokol over seneste generalforsamling, om det kræves.
  • 4) Formandens beretning.
  • 5) Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
  • 6) Godkendelse af grundkontingent og fastsættelse af eventuelle ekstra kontingenter for indeværende år.
  • 7) Valg til bestyrelsen.
  • 8) Valg af revisor og revisorsuppleant.
  • 9) Indkomne forslag.
  • 10)

14.2    Alle vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed, hvor lovene ikke foreskriver andet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.

15      Valg

15.1    Kandidater til bestyrelse og revision opstilles af de stemmeberettigede og blandt de valgbare medlemmer på ge­ne­ralforsamlingen. Fraværende valgbare medlemmer kan pr. brev tilkendegive overfor generalforsamlingen, at de opstiller som kan­didater. Tilkendegivelsen skal indeholde angivelse af, om kandidaturet gælder bestyrelse, revisorposten eller re­visorsuppleantposten.

15.2    Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig, hemmelig afstemning på generalforsamlingen, såfremt blot én af de til­ste­de­værende ønsker det. Hvert medlem må højest afgive et antal stemmer, svarende til én stemme mindre end det antal be­sty­rel­ses­pos­ter, der er på valg, dog højst én stemme pr. kandidat. Ved eventuel stemmelighed foretages på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen lodtrækning.

15.3    Generalforsamlingen vælger hvert år én revisor for et år ad gangen.

15.4    Der vælges hvert år ligeledes en revisor­suppleant for et år ad gangen. Revisorsuppleanten vælges ved selv­stæn­dig valghandling.

16      Ekstraordinær generalforsamling

16.1    Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt.

16.2    Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når 15 % af det antal medlemmer, som foreningen havde pr. 1. januar samme år, indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Andre spørgsmål kan ikke behandles.

16.3    En ekstraordinær generalforsamling indkaldt efter § 16.2 er kun beslutningsdygtig, såfremt 2/3 af underskriverne gi­ver møde.

16.4    Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter begæringens mod­ta­gel­se og med mindst 3 ugers varsel (i foreningens eget medlemsblad eller) ved skriftlig indkaldelse direkte til hvert enkelt medlem.

17:     Stemmeret og valgbarhed

17.1    Ethvert medlem, der har betalt kontingent (2 myndige parter i tilfælde af familiemedlemskab), har stem­meret på foreningens generalforsamlinger.

17.2    Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der har haft medlemskab af Randers Rott­weilerklub i mindst tre måneder umiddelbart op til generalforsamlingen, børns stemmer kan varetages af forældrene.

 

KAPITEL 5

FORENINGENS AKTIVITETER

18      Undervisning og aktiviteter

18.1    Randers Rottweilerklubs bestyrelse har ansvaret for, at foreningens formål tilgodeses gen­nem teoretiske og praktiske oplysnings- og undervisningstiltag og aktiviteter såsom hvalpemotivation, hun­de­opdragelse og -dressur, brugstræning og -konkurrencer, ringtræning, skuer og udstillinger samt kuld­frem­stil­lings- og avlskåringsarrangementer.

Bestyrelsen skal tilstræbe at tilbyde medlemmerne en så bred en vifte af tiltag og aktiviteter som muligt i et for­plig­tende foreningsfællesskab, der styrker den enkeltes evne til at tage ansvar som hundeejer og som sam­funds­bor­ger, individuelt og i samspil med andre.

18.2    Aktiviteter som hvalpemotivation, hundeopdragelse og -dressur, brugstræning og ringtræning m.v. foregår efter Rott­weilerklubben Danmarks eventuelle forskrifter og under absolut hensyntagen til hundens sikkerhed og vel­be­findende.

18.3    Som instruktører og figuranter anvendes primært personer, der er uddannet i Rottweilerklubben Danmark. Kun und­tagelsesvist og tidsbegrænset kan ikke-uddannede personer varetage instruktions- og figurantfunktioner.

18.4    Brugskonkurrencer, skuer, udstillinger, kuldfremstillinger og avlskåringer afholdes i samarbejde og efter aftale med Rottweilerklubben Danmarks respektive udvalg.

Alle arrangementer afholdes under nøje iagttagelse af gældende regler i Rottweilerklubben Danmark og Dansk Ken­nel Klub.

 

KAPITEL 6

MEDLEMSBLAD

19      Medlemsblad

19.1    Foreningen kan udgive et medlemsblad efter generalforsamlingens beslutning. Et sådan blads ansvarshavende re­daktør udpeges og afsættes af bestyrelsen. Redaktøren og bestyrelsen vælger i fællesskab et redaktionsudvalg.

Re­daktøren er født formand for redaktionsudvalget.

19.2    Redaktøren er forpligtet til at redigere bladet i overensstemmelse med foreningens formål.

 

KAPITEL 7

DISCIPLINÆRSAGER

20      Disciplinærsager

20.1    Disciplinærsager, som ikke kan ordnes i mindelighed mellem foreningens bestyrelse og de implicerede parter, skal fremlægges på generalforsamlingen.

Såfremt denne afgørelse indebærer disciplinære foranstaltninger mod et medlem, indbringes sagen af Rott­wei­ler­klubben Danmarks bestyrelse for Dansk Kennel Klubs disciplinærnævn til endelig afgørelse

20.2    Kun sådanne sager, der ifølge Dansk Kennel Klubs love kan medføre disciplinære foranstaltninger, behandles ef­ter reglerne i dette kapitel.

 

KAPITEL 8

VEDTÆGTER OG VEDTÆGTSÆNDRINGER

21      Vedtægter

21.1    Rottweilerklubben Danmarks “Mønstervedtægt for lokalforeninger under Rottweilerklubben Danmark” udgør det vedtægtsmæssige minimumsgrundlag for Randers Rottweilerklub.

22      Vedtægtsændringer

22.1    Enhver vedtægtsændring skal forelægges generalforsamlingen til behandling. Til vedtagelse kræves 2/3 af de til­ste­deværende stemmer.

22.2    Fremsatte vedtægtsændringsforslag, som er godkendt af den pågældende generalforsamling er gælder fra godkendelsestidspunktet.

 

KAPITEL 9

VAKANCER OG OPHØR

23      Manglende eller utilstrækkelig bestyrelse

23.1    Kan der på generalforsamlingen ikke vælges en fuldtallig bestyrelse med tilstrækkelig anciennitet efter § 17.2, sæt­tes foreningen i bero og alle foreningens aktiver deponeres i Rottweilerklubben Danmark med henblik på se­ne­re videreførelse.

23.2    Tidligst tre og senest seks måneder efter, at foreningen er sat i bero efter stk. 1, afholdes videreførende ge­ne­ral-for­samling ved Rottweilerklubben Danmarks foranstaltning efter forudgående indkaldelse i overensstemmelse med reglerne i § 12.1. og med angivelse af, at foreningen ophører, hvis der ikke kan vælges en fuldtallig og lov­lig bestyrelse.

23.3    På den videreførende generalforsamling skal vælges en fuldtallig bestyrelse.

I lige år er de tre/to kandidater, der opnår højest stemmetal, valgt for en 2-årig periode, mens de to øvrige kan­dida­ter er valgt for en 1-årig periode.

I ulige år er de to/en kandidater, der opnår højest stemmetal, valgt for en 2-årig periode, mens de tre/to øvrige kan­dida­ter er valgt for en 1-årig periode.

De to kandidater, der har de højeste stemmetal uden at opnå valg til bestyrelsen er henholdsvis 1. og 2. suppleant i henhold til deres stemmetal og valgt for 1 år.

Hvert medlem kan afgive højst 3 stemmer, dog højst én stemme pr. kandidat.

Stemmelighed afgøres ved lodtrækning.

23.4    Kan der ikke vælges en fuldtallig og lovlig bestyrelse, evt. uden suppleanter, ophører foreningen.

24      Foreningens ophør

24.1    Foreningen kan ophøre, når det besluttes på en lovligt indvarslet generalforsamling og mindst 3/4 af de frem­mød­te stemmeberettigede har stemt herfor.

24.2    Forslag om klubbens ophævelse skal være kundgjort ved den rettidigt udsendte dagsorden.

25      Foreningens midler ved ophør

25.1    Ophører foreningen, indgår dens aktiver i Rottweilerklubben Danmark.

25.2    I det omfang foreningen har modtaget kommunale driftstilskud, der endnu ikke er anvendt, eller foreningen har mod­taget anlægstilskud til faste installationer, herunder klubhuse, træningsfaciliteter samt deltagerbetaling, og uforbrugte midler, tilbageføres disse midler el­ler aktiver til kommunen efter nærmere forhandling mellem kommunen og Rottweilerklubben Danmark.

 

KAPITEL 10

IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER

26      Ikrafttrædelsesbestemmelser

26.1    Disse vedtægter træder i kraft den. 1 marts 2004

26.2    senere ændringer:

1.april 2007     : §12.1 ”og” er ændret til ”eller” (skrivefejl).

4.marts 2013   : §§ 8.1, 9.4, 9.5, 13.2, 13.3, 23.3